Komu jest potrzebny Dzień Kobiet?

Każdego roku w okre­sie poprze­dza­ją­cym Dzień Kobiet roz­brzmie­wają pełne emo­cji dys­ku­sje o tym, czy powinno się świę­to­wać ten dzień.

Przeciwnicy święta przy­po­mi­nają jego komu­ni­styczne pocho­dze­nie, zaś zwo­len­nicy prze­ko­nują o potrze­bie uczcze­nia wszyst­kich pań. Czy ten szum oko­ło­świą­teczny jest potrzebny?

Prawdopodobnie zda­rze­niem poprze­dza­ją­cym usta­no­wie­nie Dnia Kobiet był strajk ame­ry­kań­skich robot­nic, które doma­gały się rów­nego z męż­czy­znami trak­to­wa­nia i otrzy­my­wa­nia spra­wie­dli­wego wyna­gro­dze­nia. Z cza­sem święto pań wpi­sane zostało do mię­dzy­na­ro­do­wego kata­logu świąt a w efek­cie hucz­nie obcho­dzone na are­nie spo­łeczno – poli­tycz­nej. To wła­śnie ten publiczny wymiar święta spo­wo­do­wał, że część spo­łe­czeń­stwa przy­jęła jego obcho­dze­nie na równi ze świę­tem 1 Maja lub 22 lipca. Wraz ze znie­sie­niem przez pre­mier Hannę Suchocką ofi­cjal­nych obcho­dów Dnia Kobiet – osta­tecz­nie święto zostało przy­pi­sane cza­som komu­ni­stycz­nym. Czy jed­nak słusznie?

Bez względu na rodzaj święta, każda kobieta uwiel­bia dosta­wać kwiaty, a Dzień Kobiet jest ku temu ide­alną oka­zją. Można z całą odpo­wie­dzial­no­ścią powie­dzieć, że moment, kiedy przed kobietą staje męż­czy­zna z tuli­pa­nem w ręku i uśmie­chem na twa­rzy, jest jed­nym z naj­pięk­niej­szych prze­ryw­ni­ków codzien­nej, sza­rej rzeczywistości.

Skoro nasz kalen­darz aż roi się od roz­ma­itych, cza­sem zupeł­nie absur­dal­nych świąt, takich jak dzień sprzą­ta­nia biurka, świa­towy dzień kota lub dzień bez pre­zer­wa­tywy, dla­czego nie może być dnia kobiet?

Współczesna kobieta jest naj­wspa­nial­szym wyna­laz­kiem Stwórcy. Doskonale spraw­dza się w nie­malże każ­dej dzie­dzi­nie życia. Dorównuje męż­czy­znom w pracy zawo­do­wej, pnie się dziel­nie po kolej­nych szcze­blach kariery, jest ide­alną biz­ne­swo­man, sze­fową i mena­dżerką. Idealnie radzi sobie zarówno jako kie­rowca samo­chodu cię­ża­ro­wego, jak i maszy­nistka tram­waju. Potrafi prze­ko­pać ogró­dek i poma­lo­wać ściany.

A w wol­nych chwi­lach? No cóż, takich momen­tów w życiu kobiet jest nie­wiele. Najczęściej w tym cza­sie kobiety zabie­rają się za nie­zwy­kle pasjo­nu­jące zaję­cia, takie jak pra­so­wa­nie, sprzą­ta­nie, spraw­dza­nie zadań domo­wych i zabawę z dziećmi. W mię­dzy­cza­sie przy­go­tują jesz­cze obiad, zro­bią zakupy, nasta­wią pra­nie i wymy­ślą domowy jadło­spis na następny tydzień.Współczesne nie­wia­sty to rów­nież cho­dzące ency­klo­pe­die, które wie­dzą, jak obni­żyć dziecku gorączkę, jak zro­bić sałatkę jarzy­nową, znają prze­pis na mek­sy­kań­skie chili con carne i bab­ciną szar­lotkę. Pamiętają też o ter­mi­nie szkol­nej wywia­dówki i uro­dzi­nach teściowej.

Kobiety dziel­nie też zno­szą comie­sięczne dole­gli­wo­ści men­stru­acyjne, jak rów­nież trud i ból porodu.

Są to też istoty, które cię­żar, jaki dźwi­gają na swo­ich ple­cach potra­fią umie­jęt­nie ukryć pod ide­al­nie wyko­na­nym maki­ja­żem, dosko­nale dobraną sukienką i fry­zurą. Z potem na czole „katują” swoje ciało na siłowni lub zaję­ciach fit­ness, by uzy­skać syl­wetkę bli­sko ideału.

To jest wła­śnie obraz kobiety, któ­rej święto tak czę­sto pod­da­wane jest jało­wym i kon­tro­wer­syj­nym dys­ku­sjom. Czy słusznie?

Czy ich święto jest mniej potrzebne niż Dzień Kubusia Puchatka (20.VII), Międzynarodowy Dzień Zagrychy (16.VIII) i Dzień Kultu Masy Mięśniowej (28.VII)?

 

Image cour­tesy of [image cre­ator name] / FreeDigitalPhotos.net

Podobał Ci się arty­kuł, podziel się z innymi
  • Twitter
  • Facebook
  • email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15
Przeczytaj poprzedni wpis:
zupa_chińksa
Rozgrzewająca, słodko — pikantna zupa chińska

Składniki: - podwójna pierś kurczaka, - paczka chińskiej mrożonki - sos słodko – pikantny TAO-TAO - sól, pieprz - masło...

Zamknij