Niechciane bryczesy

Bryczesy, to pro­blem bar­dzo licz­nej grupy kobiet. Jest to nic innego, jak po pro­stu nie­chciana tkanka tłusz­czowa poja­wia­jąca się naj­czę­ściej na udach.

Największy pro­blem poja­wia się wów­czas, gdy w efek­cie nad­mier­nej tkanki tłusz­czo­wej, syl­wetka staje się nie­pro­por­cjo­nalna, a spodnie i spód­nice muszą być o dwa roz­miary więk­sze niż bluzki.

Pozbycie się pro­blemu bry­cze­sów nie jest łatwe, ale też nie jest nie­moż­liwe. Po pierw­sze należy sys­te­ma­tycz­nie wyko­ny­wać odpo­wied­nie ćwi­cze­nia.
Do wyboru mamy aqua aero­bik, step aero­bik, pły­wa­nie żabką, jazda na rowe­rze i wszel­kie ćwi­cze­nia na cel­lu­lit. Pomocne są rów­nież ćwi­cze­nia pila­tes i dance aerobik.Oprócz ćwi­czeń, wska­zana jest rów­nież odpo­wied­nia dba­łość o stan skóry. Konieczne jest wyko­ny­wa­nie masażu za pomocą spe­cjal­nej ręka­wicy anty­cel­lu­li­to­wej i sto­so­wa­nie kosme­ty­ków (peelingu, kremu anty­cel­lu­li­to­wego i bal­samu ujędr­nia­ją­cego). Ważne, żeby masaż wyko­ny­wać zawsze od dołu do góry – czyli w stronę serca.

Pomocne może się rów­nież oka­zać nosze­nie raj­stop (poń­czoch) uci­sko­wych lub pod­da­nie się spe­cjal­nym zabie­gom kosme­tycz­nym, np. lipo­suk­cji lub mezoterapii.

 

Zestaw ćwi­czeń na wymo­de­lo­wa­nie pięk­nych ud i pozby­cie się nie­chcia­nych bry­cze­sów znaj­dziesz w arty­kule:

Ćwi­cze­nia na szczu­płe uda

 

 

Image cour­tesy of [image cre­ator name] / FreeDigitalPhotos.net

Podobał Ci się arty­kuł, podziel się z innymi
  • Twitter
  • Facebook
  • email

One thought on “Niechciane bryczesy

  1. Miałam ten pro­blem od zawsze. Bryczesy to naj­mniej wdzięczna częśc ciała do wytrenowania.Schudłam 13 kg w 6 mie­sięcy cało­ściowo ‚jed­nak bry­czesy były nie­znisz­czalne. Postanowiłam wspo­móc się zabie­gami ico­one w gab.Kosmedica w Warszawie i udało się:) Wykupiłam serię 5 zabie­gów i teraz cho­dzę 1x na pół roku na pod­trzy­ma­nie efek­tów i utrzy­ma­nie formy ‚którą sobie wywal­czy­łam. Polecam!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15
Przeczytaj poprzedni wpis:
tata idealny
Tata idealny

Dziś na szczęście odchodzimy już od stereotypów, że wychowanie dzieci należy do obowiązków mamy. Współcześni tatusiowie coraz częściej realizują proste,...

Zamknij