SEKS

Szpilki do łóżkaW szpil­kach do łóżka

Podobno grzeczne dziew­czynki zakła­dają szpilki do pracy, nie­grzeczne do łóżka. I mimo, że nie jest to norma, coraz wię­cej współ­cze­snych kobiet decy­duje się na róż­no­rodne gadżety, które zwięk­szają tem­pe­ra­turę doznań w sypialni. Oczywistym jest prze­cież, że męż­czyźni są wzro­kow­cami, więc moż­li­wość wpły­nię­cia na ich ero­tyczną wyobraź­nię jest w tym wypadku bez­cenna. (czy­taj wię­cej)

Seksualność kobietSeksualność kobiet

Na szczę­ście powoli odcho­dzą już do lamusa nie­spra­wie­dliwe opi­nie o kobie­tach, jako o tych, które z per­ma­nent­nym bólem głowy odma­wiają swoim wciąż nie­na­sy­co­nym mężom seksu. Oczywiście w tym szcze­gól­nie wraż­li­wym aspek­cie naszego życia nie ma żad­nych reguł. Zdarzają się kobiety z mniej­szym tem­pe­ra­men­tem sek­su­al­nym, jak i te, dla któ­rych seks jest (pra­wie) nume­rem JEDEN. (czy­taj wię­cej)

czy długość ma znaczenieCzy dłu­gość ma znaczenie?

Czy dłu­gość penisa ma zna­cze­nie? To pyta­nie zadają sobie każ­dego dnia tysiące męż­czyzn, szu­ka­jąc jed­no­cze­śnie potwier­dze­nia, że ich przy­ro­dze­nie jest odpo­wied­nio duże, by zaspo­koić kobiece potrzeby sek­su­alne. Tymczasem penis pokaź­nych roz­mia­rów zaspo­kaja wyłącz­nie męskie ego (czy­taj wię­cej).

 

czerwone kajdanki z futerkiemSzokujące fan­ta­zje ero­tyczne mężczyzn

Fantazje ero­tyczne są natu­ralną sferą życia każ­dego doj­rza­łego czło­wieka. Mimo to, nie­które twory ero­tycz­nej wyobraźni wciąż uzna­wane są za zbo­cze­nie, bowiem nie miesz­czą się w moral­nym kata­logu „nor­mal­nych” ludzi. Zobacz, o czym naj­czę­ściej fan­ta­zjują męż­czyźni (wię­cej)

 

sex-ciekawostki kopiaSex – cie­ka­wostki, czyli czego jesz­cze nie wiesz o seksie

Czy dłu­gość penisa ma wpływ na jakość seksu, ile kobiet nigdy nie prze­żyło orga­zmu, ile wynosi średni czas trwa­nia sto­sunku, co wzmaga erek­cję, jakie fan­ta­zje sek­su­alne mają kobiety, jaka jest śred­nia pręd­kość spermy w cza­sie wytry­sku. Więcej sex-ciekawostek znaj­dziesz tutaj.

 

piękna kobietaWszystko, co musisz wie­dzieć o łechtaczce

Łech­taczka to żeń­ska wer­sja męskiego penisa. Jednakże w prze­ci­wień­stwie do penisa, łech­taczka posiada tylko jedną funk­cję. Fizjolodzy zgod­nie twier­dzą, że jej jedy­nym zada­niem jest dostar­cza­nie przy­jem­no­ści z seksu. Poza tym nie pełni w orga­ni­zmie żad­nej funk­cji (czy­taj wię­cej).Jak zro­zu­mieć kobiece libido

Kobiece libido to nie­zwy­kle skom­pli­ko­wana sieć połą­czo­nych ze sobą róż­no­rod­nych czyn­ni­ków. Na poziom kobie­cego pożą­da­nia wpływa jej stan fizyczny, psy­chiczny, nastrój, sto­su­nek do part­nera a przede wszyst­kim zmienny poziom hor­mo­nów. Może się zda­rzyć, że w jed­nym dniu kobieta w ogóle nie jest zain­te­re­so­wana sek­sem, pod­czas gdy już w następ­nym wprost “kipi” pożą­da­niem  (czy­taj wię­cej).

 

Seks po czter­dzie­stce. Czy wypada?

Zgodnie ze sło­wami gwiazdy fran­cu­skiego kina, Jeanne Moresu, „ Starość nie chroni przed miło­ścią. Ale miłość cza­sem potrafi nas ochro­nić przed sta­ro­ścią” (czy­taj wię­cej)

 

Gdy gaśnie pło­mień w sypialni

Pier­wsze mie­siące związku są prawdziwą burzą namięt­ności, która najczęś­ciej z upły­wem czasu łagod­nieje, by w efek­cie prze­jść w stan cał­ko­wi­tej posuchy. 

Co zro­bić, by gorączka nocy poślub­nej (przed­ślub­nej) utrzy­my­wała się przez wiele lat? (czy­taj więcej)

 

___________

 

Prze­wod­nik po ciele męż­czy­zny — czyli jak go pod­niecić w kilka minut

W prze­ci­wieńst­wie do kobi­ety, na ciele męż­czy­zny strefy ero­genne sku­pi­ają się w zasa­dzie w jed­nym miej­scu. Mowa oczy­wiś­cie o okoli­cach intym­nych. Nie zawsze trzeba je jed­nak doty­kać, żeby wyz­wolić falę męskiego pod­niece­nia. (czy­taj wię­cej)

_______________

Jak pod­niecić kobietę

Podobno kobi­eta do seksu potrze­buje świec, roman­ty­cznej muzyki, nas­troju, kominka, lampki wina i obiet­nic. Facet do seksu potrze­buje kobi­ety. Jak to jest, że w każ­dej dzie­dzi­nie życia jeste­śmy tak skra­jnie różni? (czy­taj wię­cej)

WordPress theme: Kippis 1.15