Komu jest potrzebny Dzień Kobiet?

dzien kobiet1

Każdego roku w okre­sie poprze­dza­ją­cym Dzień Kobiet roz­brzmie­wają pełne emo­cji dys­ku­sje o tym, czy powinno się świę­to­wać ten dzień. Przeciwnicy święta przy­po­mi­nają jego komu­ni­styczne pocho­dze­nie, zaś zwo­len­nicy prze­ko­nują o potrze­bie uczcze­nia wszyst­kich pań. Czy ten szum oko­ło­świą­teczny jest potrzebny? Prawdopodobnie zda­rze­niem poprze­dza­ją­cym usta­no­wie­nie Dnia Kobiet był strajk ame­ry­kań­skich robot­nic, które doma­gały … Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15